ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าไต้หวัน ทำวีซ่าไต้หวัน

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป
ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
เบอร์โทร : 0-2670-0200-9
แฟ๊กซ์ : 0-2670-0220
เวลาทำการแผนกวีซ่า : 09.00 น. - 12.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน

 
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด (สำเนา+ตัวจริง)
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
  • หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา+ตัวจริง)
  • กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
  • กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดาด้วย
แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าไต้หวัน

 

 

ราคาค่าวีซ่าประเภทต่างๆ(ราคาวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 

ค่าวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,500 บาท   กรณีถ้าด่วน 1 วัน 2,300 บาท