ไทยโมเดิร์นทราเวล ขอเชิญทุกท่านเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อนในวันสำคัญของท่าน ซึ่งท่านสามารถเดินทางได้ทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์เฉิงตู เที่ยวจิ้วไจ้โกว ท่องเที่ยวจิ่วไจ้โกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว, ทัวร์ซีอาน ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ทัวร์ประเทศสิงค์โปร์ ทัวร์ประเทศอเมริกา ออกตก ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ เชิญทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไปกับบริษัททัวร์คุณภาพ ที่เชียวชาญและชำนาญเส้นทาง ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ ในราคามิตรภาพ Tel. 02 245 1415

ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าไต้หวัน ทำวีซ่าไต้หวัน

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป
ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
เบอร์โทร : 0-2670-0200-9
แฟ๊กซ์ : 0-2670-0220
เวลาทำการแผนกวีซ่า : 09.00 น. - 12.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน

 
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด (สำเนา+ตัวจริง)
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
  • หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา+ตัวจริง)
  • กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
  • กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดาด้วย
แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าไต้หวัน

 

 

ราคาค่าวีซ่าประเภทต่างๆ(ราคาวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 

ค่าวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,500 บาท   กรณีถ้าด่วน 1 วัน 2,300 บาท