อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


CURRENCY
สกุลเงิน

BUYING REAT
รับซื้อ

SELLING REAT
ขายออก

USD

 • 32.35
 • 32.42
 • EUR

 • 44.15
 • 44.30
 • CNY

 • 5.16
 • 5.19
 • JPY

 • 0.3190
 • 0.3205
 • HKD

 • 4.17
 • 4.19
 • แลกเงินทุกสกุลเงิน
  แค่คลิกที่นี

   ทำวีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าไต้หวัน ทำวีซ่าไต้หวัน

   สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป
   ประจำประเทศไทย

   ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
   เบอร์โทร : 0-2670-0200-9
   แฟ๊กซ์ : 0-2670-0220
   เวลาทำการแผนกวีซ่า : 09.00 น. - 12.00 น.

   เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน

    
   • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
   • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด (สำเนา+ตัวจริง)
   • หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
   • หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา+ตัวจริง)
   • กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
   • กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดาด้วย
   แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

   ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าไต้หวัน

    

    

   ราคาค่าวีซ่าประเภทต่างๆ(ราคาวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) 

   ค่าวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,500 บาท   กรณีถ้าด่วน 1 วัน 2,300 บาท